X
تبلیغات
مرجع کنکور

مرجع کنکور

پرسشنامه ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

  هدف از این پرسشنامه ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان یگان های ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد

  هدف این تحقیق، طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی است. 

  هدف دیگر این پژوهش پرکردن کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد ناجا و شناسایی فرآیندهای ارزیابی عملکرد راهبردی در هدایت نیروی انتظامی می باشد. 

  در نتیجه می تواند برای این نیرو راهنمای عمل مناسبی باشد. این پژوهش بر آن است تا الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی را ارائه ارزیابی نماید. 

  مصاحبه: هیئت رئیسه ومعاونین ناجا، روسای پلیس های تخصصی ناجا واساتید عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین. پرسشنامه: جهت تائید مصاحبه وتعیین اولویت ابعاد ومولفه های موثر در ارزیابی عملکرد . وبررسی اسناد: اسناد بالادستی ناجا: سندچشم انداز، برنامه های راهبردی، اهداف، سیاست ها و راهبرد های ناجا.

  گوبا و لینکلن چهار معیار پیشنهاد می‌کنند که فرضیه های مطرح در پژوهش کیفی را بهتر منعکس می کنند: اعتبار[1]، قابلیت تأئید[2]، قابلیت اطمینان[3]، و قابلیت انتقال[4]. جدول زیر، پژوهش را در پرتو این چهار معیار برای داوری در مورد کیفیت پژوهش کیفی بررسی می‌کند (وولام[5]، 2010: 64).

  1-1-4-3- اعتبار:  اعتبار به اطمینانی که فرد می تواند به حقیقت یافته ها داشته باشد، اشاره می کند.  اعتبار از طریق سه سویه سازی، و مشاركت طولانی مدت به دست می آید. (وولام[6]،2010: 67).

  جهت افزایش اعتبار پژوهش حاضر از ابزارهای سه سویه سازی و مشاركت طولانی مدت استفاده شد. سه‌سویه‌سازی با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و بررسی اسناد ومدارك در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مطالعات انجام شده در باره ارزیابی عملکرد پلیس، به همراه مشاهده در ناجا و انجام مصاحبه با فرماندهان و مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی، صورت پذیرفت. مشاركت 26 ساله محقق، نیز به تقویت اعتبار نتایج حاصل از پژوهش كمك می كند..

  معیارها

  ابزارهای تقویت کیفیت

  مراحل پژوهش که ابزارها در آن استفاده می شوند

  اعتبار

  سه سویه سازی

  مشاركت طولانی مدت

  تحلیل موارد مخالف

  جمع آوری داده ها

  قابلیت تأیید

  بررسی اعضا

  بازنگری دقیق

  بررسی موارد مطالعه

  قابلیت اطمینان

  کدگذاری مطالعات

  بررسی داده ها

  مصاحبه های شرکت کنندگان

  قابلیت انتقال

  توصیف دقیق

  بیان فرضیه ها

  بررسی موارد مطالعه

  به کمک روش تحلیل محتوا، برداشت های محقق از محتوا تحلیل می گردد. درحین تجزیه و تحلیل داده ها، داده ها طبقه بندی می شوند.

  پس از مصاحبه، کدها جمع آوری و مقایسه می شوند تا مفاهیم کلی تری استخراج گردد. کدبندی که انجام شد ابعاد ارزیابی عملکرد استخراج می شود. سپس مولفه ها مشخص می گردند. و در نهایت الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد ارائه خواهد شد..

  مرحله

  گام

  اقدام

  تجزیه متن

  1. آشنا شدن با متن مورد بررسی

  پیاده سازی داده ها (در صورت لزوم)

  مطالعه و مطالعه مجدد داده ها

  نوشتن ایده های اولیه

  2. ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری

  پیشنهاد چارچوب کدگذاری

  تفکیک متن به بخش های کوچکتر

  کدگذاری ویژگی های جالب داده ها

  3. جستجو و شناسایی مفاهیم

  تطبیق دادن کدها با مفاهیم بالقوه

  استخراج مفاهیم از بخش های کدگذاری شده متن

  پالایش و بازبینی مفاهیم

  4. ترسیم شبکه مفاهیم

  بررسی و کنترل همخوانی مفاهیم با کدهای استخراج شده

  مرتب نمودن مفاهیم

  انتخاب مفاهیم اصلی، سازمان دهنده و فراگیر

  ترسیم نقشه (های) مفاهیم

  اصلاح و تایید شبکه (ها)

  تشریح متن

  5. تحلیل شبکه مفاهیم

  تعریف و نام گذاری مفاهیم

  توصیف و توضیح شبکه مفاهیم

  ترکیب متن

  6. تدوین گزارش

  تلخیص شبکه مفاهیم و بیان مختصر و صریح مفاهیم

  استخراج نمونه های جالب و مورد توجه از داده ها

  مرتبط نمودن نتایج تحلیل با سؤال های تحقیق و مبانی نظری

  نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل ها

  1. گام اول:

  پس از مصاحبه با فرماندهان و مدیران ناجا و اساتید دانشگاه علوم انتظامی، (با تلفیق دو روش: تحلیل محتوی مصاحبه ها ومتاسنتز نظریه ها و ادبیات پیشین)ابعاد.الگو شامل(5 بعد ورودی و3 بعد خروجی) موثر بر ارزیابی عملکرد یگان های ناجا شناسایی گردید.

  1. گام دوم:

  پس از آن با ارائه پرسشنامه ای (پیوست ج)ابعاد، توسط خبرگان مصاحبه شده مقایسه شدند. که باتوجه به راهنمای پرسشنامه، و با استفاده از چهارحالت A، V، X و O رابطه مفهومی بین ابعاد تعیین گردیده است. (جدول 7-4)

  V: یعنی i بر j تاثیر می گذارد.

  A: یعنی i از j تاثیر می پذیرد.

  X: یعنی i و j تاثیر متقابل دارند.

  O: یعنی i و j بر یكدیگر بی تاثیرند.

  1. گام سوم:

   ماتریس خودتعاملی ساختاری استخراج گردید.جداول این ماتریس ازعلامت هایی تشكیل شده است كه بیشترین تكرار را در نظرات مصاحبه شوندگان به خود اختصاص داده اند..

   در این تحقیق چون 9 نفر جداول را تکمیل نموده اند، اگر به عنوان مثال 7 نفر در گام دوم (پرسشنامه) گفته اند بعد سیاست ها و قوانین برروی اعتبارات اثرگذاراست، طبق نظر اکثریت تاثیر سیاست ها و قوانین بر روی بعد اعتبارات تایید می شود (جدول 7-4).

  1. گام چهارم:

  روابط ثانویه بین ابعاد کشف گردیده است. درجمع بندی که درگام چهارم انجام می دهیم. به عنوان مثال پاسخگو درج نموده: بعد سیاست ها و قوانین براعتبارات تاثیر دارد و بعد اعتبارات بر بعد فرایندهای داخلی تاثیر دارد، ولی چون کار تکمیل پرسشنامه ذهنی است، پاسخگو در زمان تنظیم پرسشنامه تاثیر سیاست ها و قوانین بر هردو یعد دیگر را ثبت ننموده. لذا دراین گام خود محقق این موارد را اصلاح نموده است.

  مثال:  الف روی ب تاثیر دارد و ب روی ج تاثیر دارد . لذا الف روی ج تاثیر دارد (جدول 8-4).

  1. گام پنجم:

  ماتریس قدرت نفوذ- وابستگی ازتبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یك ماتریس دوارزشی(0و 1) شكل گرفته است.

  عدد یك جایگزین علامت های X و  Vو عدد صفر جایگزین علامت های A و O شود.

  درصورتیكه این عمل برای تمامی سطرهای جداول  انجام شود، ستون قدرت نفوذ از جمع  سطرهای جدول حاصل می شود.. (ماتریس اثرگذاری= قدرت نفوذ )

  در صورتیكه این عمل برای تمامی ستون های جداول انجام شود، ستون وابستگی ازجمع ستونی جدول حاصل می شود.. ماتریس اثرپذیری-وابستگی(جداول 9-4  و10-4).

  1. گام ششم:

  روابط و سطوح ابعاد مشخص می گردد.

  * برای سطح بندی باید مجموعه خروجی ها و مجموعه ورودی های استخراج شود.

  *  مجموعه خروجی ها (سطرها)  - تاثیر می پذیرد.

  مجموعه ورودی ها (ستون) - تاثیر می گذارند.

  *سپس مجموعه مشترک (روابط دوطرفه) که در دو مجموعه ورودی و خروجی تكرار شده اند- تاثیر دو طرفه.

  با انجام مكرر این روش سطوح بعدی نیز مشخص می شوند..

   اگردر این مرحله هیچ مجموعه یكسانی وجود نداشت نشان دهنده یك ناسازگاری درتعریف ارتباط میان ابعاد است كه باید با نظر مصاحبه شوندگان اصلاح گردد.

  پس از مشخص شدن همه سطوح می توان الگوی ساختاری تفسیری را ارائه نمود

  سطح 1 کمترین اهمیت را دارد (اثرپذیرترند) وآخرین سطح بیشترین اهمیت را دارد(اثرگذارترین)

  6-3- جمع آوری داده ها در زمینه مورد نظر:

  تصمیم به اینکه جمع آوری داده­ها خاتمه یابد به عوامل متعددی بستگی دارد مثلاً محدودیت بودجه و زمان یا اینکه مخاطبان از حوصله پاسخگویی خارج شده باشند (گال و همكاران، 1996: 114). لینکلن وگوبا چهار معیار برای یافتن زمان مناسب خاتمه دادن جمع آوری داده بیان کرده اند که عبارتند از:

  تمام شدن منابع:

  منابع داده­ای (نظیر مطلعین کلیدی، تحلیل اسناد) تخلیه کامل شده باشند به این معنا که مطمئن شویم با کنکاش بیشتر به اطلاعات مفید بیشتر دست نمی­یابیم.

  اشباع مقوله­ها:

  هنگامی­که درباره مقولاتی که داده ها را ذیل آنها کد­بندی کرده­ایم به جمع آوری داده می‌پردازیم اما نسبت به تلاشی که می­کنیم به اطلاعات مفید کمتری دست می­یابیم، آنگاه به اشباع تئوریک در آن مقوله رسیده­ایم.

  هنگامی که محقق متوجه شود که داده ها دارای الگوی تکراری شده اند و با جمع آوری داده های بیشتر الگو تفاوتی نمی کند و به همان صورت تکرار  می­شود

  دور افتادگی:

  محقق در می­یابد که داده­های جدید از هسته اصلی مقوله یافته­ها، خیلی دور و پرت هستند و خودشان تشکیل مقوله قابل توجه جدیدی را نیز نمی­دهند.

  7-3- جمع بندی فصل سوم:

  در این فصل، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها، مشاهده، بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات معرفی شدند. همچنین روش های تحلیل محتوا و الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به عنوان روش های تحلیل داده ها تبیین گردیدند. در نهایت نیز شاخص های ارزیابی پژوهش معرفی شده و اقدامات پژوهشگر جهت افزایش كیفیت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مطالب گفته شده در فصل چهارم، ابتدا ادبیات پژوهش موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، مصاحبه های صورت گرفته با فرماندهان و مدیران ناجا و اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تجزیه و تحلیل می‌گردند تا مفاهیم مورد نظر شناسایی گردند. سپس با استفاده از روش الگوسازی ساختاری تفسیری مفاهیم به دست آمده سطح بندی شده و الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا حاصل می شود.  [5] Woolum, Janet Mae (2010)

  [6] Woolum, Janet Mae (2010)

  [7] Jawhary, Diala (2011),

  [8] Woolum, Janet Mae (2010)


برچسب‌ها: پرسشنامه,ارزیابی,عملکرد,راهبردی,سازمان,,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۰۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان

جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 


برچسب‌ها: جزوه,درس,فرهنگ,و,تمدن,مسلمانان,در,کشورهای,غیر,مسلمان,,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۲۶ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

دانلود بازی استراتژیک نجات آخرین شلتر Last Shelter Survival 1.250.066 – اندروید

دانلود بازی استراتژیک نجات آخرین شلتر Last Shelter Survival 1.250.066 – اندروید

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 

 • دانلود بازی استراتژیک نجات آخرین شلتر Last Shelter Survival 1.250.066 – اندروید

  با دانلود Last Shelter Survival می توانید به عنوان یک فرمانده در میدان نبرد حضور داشته باشید و طوری عمل کنید که بتوانید استراتژیک عالی را در بازی حکم فرما کرده و نیروهای خودی را به سمت حضور بهتر در بازی سوق دهید. شما می توانید برای جلوگیری از حمله دشمنان طرح های زیادی را پایه ریزی کرده و تغذیه مناسبی برای نیروهای خودی داشته باشید.

  با دانلود این بازی پناهگاه های اخرالزمان در اختیار شما خواهد بود و می توانید برای نبرد با زامبی ها نیز آماده شوید. بازی دارای بهش های متفاوتی است از زمین های زراعی گرفته تا آمادگی و قدرت دهی به هر نیرو از جمله این ها می باشد. این بازی روی سیستم عامل اندروید ۴٫۰٫۳ و بالاتر نصب و اجرا می شود که کاربران هم اکنون می توانند برای دانلود Last Shelter Survival از لینک مستقیم و رایگان سرورهای قدرتمند سایت دانلودها استفاده نمایند.

  Last Shelter Survival 1.250.066 Apk

  دانلود-Last-Shelter-Survival

  (برای مشاهده در ابعاد اصلی روی عکس کلیک نمایید)

  دانلود-Last-Shelter-Survival  دانلود-Last-Shelter-Survival

  Commander! They’re here…Battle is waiting

  Join the struggle of players around the world in the zombie infested wasteland.

  [Survive] Build your defenses to fend off hordes of zombies while keeping your people fed.

  [Build] Fully customizable building mechanic to make your post-apocalypse shelter feels truly home

  [Alliance] Join together with survivors from different countries to flourish, where’s the fun if you can’t do war with your friends?

  [War] The world might have ended, but not war, bandits and other alliance all want what you have, defend your home with strategy.

  [Take Over the World] Realistic massive multi-player gaming experience through socialization, making alliance, wage war on the enemies, and become the over-lord of the wasteland

  After the dust settles, how will you rule?

  Facebook Fan Page: https://business.facebook.com/Last-ShelterSurvival-1052880828147974/?business_id
  Changelog:
  Bug Fix

  رزرو مکان تبلیغاتی

  اینجا محل تبلیغات شماست. برای رزرو، لطفا با ایمیل downloadha.help@gmail.com در ارتباط باشید.


برچسب‌ها: دانلود,بازی,استراتژیک,نجات,آخرین,شلتر,Last,Shelter,Survival,1.250.066,,اندروید,
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۵۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

ساخت وبلاگ رایگان

نگاروبلاگ سيستمي است قدرتمند كه به شما اين امكان را ميدهد تا بتوانيد به سادگي وبلاگ شخصي خود را ساخته و به انتشار محتواي خود بپردازيد . ثبت وبلاگ در سيستم ما به صورت رايگان مي باشد و شما ميتوانيد به سادگي وبلاگ مورد نظر خود را ايجاد نمائيد. از امكانات سيستم ما ميتوان به موارد زير اشاره كرد: :

» اختصاص یک آدرس اینترنتی (http://Yourname.m-graphic.ir )
» امكان ايجاد وبلاگ به صورت كاملا رايگان و بدون نياز به هيچ هزينه
» محيطي جذاب و كاربر پسند و ساده جهت راحتي اعضاء
» ویرایشگر قدرتمند تحت وب جهت انتشار محتوي مورد نظر
» امكان ايجاد ويرايش و انتخاب قالب هاي گوناگون متناسب با نوع محتوي شما
» امكان دسته بندي محتوي بر اساس موضوعات مختلف
» امكان ارسال دو مرحله اي مطالب به صورت ادامه متن
» امكان دريافت نظرات بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان تعيين نحوه دريافت نظرات بازديد كنندگان
» امكان تائيد نظرات خوانندگان و بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان ارسال تصوير وبلاگ و انتشار توضيحاتي در مورد وبلاگ
» ايجاد لينك هاي مجزا براي هر يك از ارسال هاي شما
» امكان ثبت لينك دوستان و نمايش آنها
» امكان بک آپگیری و تهینه نسخه پشتیبان از وبلاگ
» سیستم rss خوان برای دریافت مطالب دیگر سایتها و وبلاگها
» و ...

 


برچسب‌ها: ساخت,وبلاگ,رایگان,ساخت وبلاگ رايگان,وبلاگ فروشگاهي ,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۱:۱۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پرسشنامه تعیین ارتباط بین عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات

مرجع فایلهای آموزشی | پرسشنامه تعیین ارتباط بین عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 


برچسب‌ها: پرسشنامه,تعیین,ارتباط,بین,عوامل,بازاریابی,داخلی,و,کیفیت,خدمات,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۲ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت برج (میدان) آزادی

پاورپوینت برج (میدان) آزادی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 

 • پاورپوینت برج (میدان) آزادی

  دید کلی :

  دانلود فایل پاورپوینت برج(میدان) آزادی ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش با افکت مناسب جهت ارائه کلاسی ، همراه با یک هدیه ویژه.برج آزادی، آمیزه ای شکوهمند از معماری دوران باستان، دوران اسلامی و معماری مدرن است که ساخت آن ...

  توضیحات کامل :


  پاورپوینت برج (میدان) آزادی ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش با افکت مناسب جهت ارائه کلاسی ، همراه با یک هدیه ویژه.

  بخشی از متن:
  برج آزادی، آمیزه ای شکوهمند از معماری دوران باستان، دوران اسلامی و معماری مدرن است که ساخت آن به سال 1350، در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع به پایان رسید. در ساختمان این برج، نهایت دقت و ظرافت به کار رفته و بهترین نمونه از معماری تلفیقی ایرانی و اسلامی محسوب می شود.
  . برج آزادی در حقیقت بخش اصلی موزه آزادی را تشکیل می دهد که این مجموعه نیز علاوه بر برج مشتمل بر سالن سمعی و بصری، تالارهای نمایشگاه آثار هنری،سالن سینما و سالن دیوراماست.
  سیر سبکهای معماری ایران را در این برج میتونید ببینید نشانه هایی از:
  1- هخامنشی ها
  2- ساسانی ها که مهندس امانت از طاق کسری که یادآور قدرت ایران قبل از اسلام هست .
  3- اسلامی که طراح قوس اسلامی را ازش استفاده کرده که نماینگر فرهنگ ایرانیان بعد از اسلام هست.
  در نیمه دوم دهه چهل قرن چهاردهم هجری شمسی ، طراحی دروازه غربی ورود به شهر تهران ، در مجاورت با فرودگاه بین المللی مهرآباد و بسیاری از مسیرهایی که از نقاط غربی کشور به تهران منتهی می شوند و در معرض دید مردم ، گردشگران ، میهمانان عالی رتبه سیاسی و نظایر آن قرار می گرفت ، به مسابقه گذاشته شد .
  هدف ، طراحی بنایی یادمانی بود که علاوه بر داشتن تاثیرات بصری خاص ، تداعی کننده پیشینه تاریخی ، فرهنگی و هنری این سرزمین باشد و به عنوان نماد پایتخت ایران نیز ، محسوب شود .
  و...

  فهرست مطالب:
  معرفی برج
  آشنایی با بنا
  تاریخچه بنا
  معرفی معمار
   نحوه استقرار بنا در بافت شهری
  مشخصات بنا
  بررسی کیفی فضاها
  طبقه زیرزمین
  طبقه دوم
  طبقه سوم
  طبقه چهارم
  بررسی کاربری ارضی اطراف بنا
  بررسی شبکه ارتباطی سواره و پیاده و تاثیرات متقابل
  موقعیت بنا در سایت
  طرح معماری بنا
  سامان دهی فضایی عناصر بنا
  عناصر و تکنیک های شاخص بنا
  تصاویر و نقشه ها
  مرمت برج آزادی

  این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش با افکت مناسب جهت ارائه های کلاسی تهیه شده است.

  هدیه محصول:
  فایل پاورپوینت برج میلاد(12 اسلاید)


برچسب‌ها: پاورپوینت,برج,(میدان),آزادی,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۸ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (ترکیبهای تجاری)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (ترکیبهای تجاری)

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (ترکیبهای تجاری)

  دید کلی :

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (ترکیبهای تجاری) در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

  توضیحات کامل :

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (ترکیبهای تجاری) در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

  فهرست مطالب


  انگیزه های ترکیب

  هدف استاندارد حسابداری شماره 19

  ترکیب تجاری

  فعاليت تجاري

  شیوه های انجام ترکیب تجاری

  واحد تجاري‌ اصلي‌

  روش خريد حسابداري‌ تركيبهاي‌ تجاري‌

  تشخیص واحد تحصیل‌کننده

  كنترل‌

  نشانه های تشخیص واحد تحصیل کننده

  تشخیص واحد تحصیل کننده

  بهای تمام شده ترکیب تجاری

  ترکيب تجاري‌ شامل‌ بيش‌ از يك‌ معامله‌

  به تعویق انداختن تسویه مابه ازای خرید

  ارزش منصفانه اوراق بهادار

  سایر مخارج‌ علاوه‌ بر مابه‌ازاي‌ خريد

  تعديل بهاي تمام شده ترکيب براساس رويدادهاي آتي

  تخصیص بهای تمام شده ترکیب تجاری

  کاربرد روش خرید

  داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده

  حسابداری تحصیل سرقفلی

  سرقفلي

  استهلاک سرقفلي

  عمر مفيد سرقفلي‌ بيش‌ از 20 سال‌

  روش و دوره استهلاک سرقفلی

  قابليت‌ بازيافت‌ مبلغ‌ دفتري‌ ـ زيانهاي‌ كاهش‌ ارزش‌

  خريد مرحله‌اي‌ سهام

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی  رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.


برچسب‌ها: پاورپوینت,استاندارد,حسابداری,شماره,19,(ترکیبهای,تجاری),
+ نوشته شده در شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۲ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

دانلود JetBrains WebStorm 2018.1.3 ویرایشگر صفحات وب

دانلود JetBrains WebStorm 2018.1.3 ویرایشگر صفحات وب

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 

 • دانلود JetBrains WebStorm 2018.1.3 ویرایشگر صفحات وب

  نرم افزار JetBrains WebStorm یک IDE چندمنظوره، کامل و ویرایشگر قدرتمند برای فایل های تحت وب است. IDE محیطی گرافیکی می باشد که ابزار های لازم برای توسعه نرم افزار را در خود جای داده است. یکی از ویژگی های مهم در IDE ویرایشگر حرفه ای در هنگام نوشتن کد می باشد به این صورت که وقتی شما حرف اول دستور را می نویسید نام کامل دستور هایی که با آن حروف شروع می شوند برای شما به نمایش گذاشته می شود. JetBrains شرکت توسعه نرم‌ افزاری با تمرکز بر روی پدید آوردن ابزار های کار آمد برای توسعه‌ دهندگان نرم‌ افزار و مدیران پروژه می باشد. شرکت های هم چون اپل، لینکدین، زیمنس و بنک آو امریکا از خریداران جت‌ برینز هستند.

  دانلود JetBrains WebStorm به شما این امکان را می دهد تا فایل های javascript / CSS /HTML را به راحتی ویرایش کنید . با استفاده از قابلیت autocompletion برنامه می توانید با کد های آماده ی نرم افزار ویرایش و ساخت فایل های خود را سریع تر انجام دهید و احتمال بوجود آمدن خطا را کاهش دهید. در پایان نیز می توانید نتیجه ی کار خود را با مرورگر های مختلف تماشا کنید و یا اینکه آنها را به طور مستقیم به سرور FTP و یا همان هاست خود منتقل کنید .شما با استفاده از امکانات منحصر به فرد دانلود JetBrains Webstorm می توانید زیبا ترین وب سایت ها را خلق کنید. قابلیت باز کردن کد ها از هر جای ویندوز و کار بر روی آن ، سرعت شما را افزایش خواهد داد.دانلود-JetBrains-WebStorm

  JetBrains-WebStorm-اسکرین-شات JetBrains-WebStorm-اسکرین-شات JetBrains-WebStorm-اسکرین-شات

  WebStorm brings you smart coding assistance for JavaScript and compiled-to-JavaScript languages, Node.js, HTML and CSS. Enjoy code completion, powerful navigation features, on-the-fly error detection, and refactorings for all of these languages.

  WebStorm provides advanced coding assistance for Angular, React and Meteor. Enjoy support for PhoneGap, Cordova and Ionic for mobile development and develop for server-side with Node.js. All in one IDE!

  سیستم مورد نیاز

  For Windows :
  – Microsoft Windows 10/8/7/Vista/2003/XP (incl.64-bit)
  – 1 GB RAM minimum, 2 GB RAM recommended
  – 300 MB hard disk space + at least 1 G for caches
  – 1024×768 minimum screen resolution
  For Mac :
  – Mac OS X 10.8 or higher
  – 1 GB free RAM minimum
  – 2 GB RAM recommended
  – 1024×768 minimum screen resolution

  آموزش نصب نسخه فعلی:

  مشاهده آموزش نصب به صورت تصویری و کاملا قدم به قدم – اختصاصی دانلودها

  ۱) وارد پوشه Patch شده و محتوای درون آن را در محل نصب نرم افزار خود کپی کنید. مثلا نرم افزار در C:/Downloadha نصب شده است. آدرس فایل اینگونه خواهد شد:

  C:/Downloadha/lcs-server.jar

  ۲) وارد محل نصب نرم افزار شوید و در پوشه bin به دنبال فایل هایی بگردید که با پسوند .vmoptions می باشند. معمولا دو فایل هستند که نشان دهنده ی فایل های اجرایی 32بیتی و 64بیتی خواهند بود. بنابه سیستم عامل خود و روشی که می خواهید نرم افزار را اجرا کنید، یکی از آن ها را انتخاب کنید و با یک ویرایشگر متن (مثل Notepad یا Notepad++) اجرا کنید.

  ۳) یک خط جدید در انتهای نرم افزار اضافه کنید و دستور زیر را بزنید:

  -javaagent:path-to-lcs-server.jar-file

  دقت کنید که به جای عبارت path-to-lcs-server.jar-file باید آدرس فایل فعال ساز را بدهید که در گام 1 انجام داده اید. برای این مورد، بدین صورت می شود:

  -javaagent:C:/Downloadha/lcs-server.jar

  ۴) نرم افزار را اجرا کنید. از شما درخواست سریال می کند. به زبانه ی Activation Code مراجعه کنید. حال محتوای درون فایل KEY.txt را درون باکس مربوطه کپی کنید. بر روی OK کلیک کنید تا نرم افزار اجرا شود. هم چنین دقت داشته باشید که الزامی به استفاده از محتوای درون فایل KEY.txt نیست. بله می توانید با هر عبارت دلخواه مثلا I Love Downloadha نیز نرم افزار را فعال کنید. اما KEY.txt شامل محتوای پیشنهادی کرکر می باشد.

  ——————————

  آموزش نصب نسخه های قدیمی:

  ۱) پس از اتمام نصب مطمئن شوید که نرم افزار در حال اجرا نمی باشد و اتصال شما از اینترنت قطع است.

  ۲) به فولدر Crack در فایل دانلودی خود مراجعه کنید. تعداد بسیار زیادی فایل وجود دارد. هر کدام برای فعال سازی یک سیستم عامل جداگانه می باشد. برای فعال سازی نسخه ویندوز، شما باید از دو فایل اجرایی با پسوند exe استفاده کنید که شامل دو فایل زیر می شود:

  dvt-jb_licsrv.amd64.exe

  dvt-jb_licsrv.386.exe

  برای سیستم های ۶۴بیتی از amd64 استفاده کنید و برای سیستم های 32بیتی از 386. بنا به سیستم عامل خود یکی از فایل های اجرایی را به صورت Run as Administrator اجرا کنید. پس از چندثانیه به شما سرور اعلام می شود.

  ۳) حال نرم افزار را اجرا کنید. از شما درخواست فعال سازی می شود. گزینه آخر یعنی “License Server” را انتخاب کنید. حال آدرس سرور مورد نظر خود را عبارت “http://127.0.0.1:1017” قرار دهید و اجازه دهید نرم افزار فعال سازی شود.

  ۴) پس از شروع نرم افزار، دقت داشته باشید که تمامی فایل های اجرایی نرم افزار را در فایروال خود قراردهید تا از غیرفعال شدن لایسنس شما جلوگیری شود.

  رزرو مکان تبلیغاتی

  اینجا محل تبلیغات شماست. برای رزرو، لطفا با ایمیل downloadha.help@gmail.com در ارتباط باشید.


برچسب‌ها: دانلود,JetBrains,WebStorm,2018.1.3,ویرایشگر,صفحات,وب,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۴۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع انواع اوراق بهادار(ویرایش جدید)

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع انواع اوراق بهادار(ویرایش جدید)

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 


برچسب‌ها: پاورپوینت,فصل,دوم,کتاب,مدیریت,سرمایه,گذاری,تألیف,چارلز,پی,جونز,ترجمه,دکتر,تهرانی,و,دکتر,نوربخش,با,موضوع,انواع,اوراق,بهادار(ویرایش,جدید),
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پرسشنامه بررسی ارتباط میان تفویض اختیار و نوآوری با بهره وری شغلی کارکنان

پرسشنامه بررسی ارتباط میان تفویض اختیار و نوآوری با بهره وری شغلی کارکنان

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

download (1)

 

 


برچسب‌ها: پرسشنامه,بررسی,ارتباط,میان,تفویض,اختیار,و,نوآوری,با,بهره,وری,شغلی,کارکنان,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)